S T A T U T

JELENIOGÓRSKIEGO STOWARZYSZENIA
NA RZECZ ROZWOJU „SODALIS”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Jeleniogórskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „SODALIS” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy : Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r Nr 20 poz. 104 z póź. zm. ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Jeleniej Góry i województwa dolnośląskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci, znaków itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, organizowanie oraz prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia psychicznego, propagowaniem wszechstronnego rozwoju jednostki ludzkiej i wspieraniem jej w sytuacjach trudnych uwzględniając wymiar biologiczny, psychiczny i społeczny.

Pozostałe cele stowarzyszenia zawierają się w obszarach:

-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

-działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

-działalności charytatywnej;

-działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

-ochrony i promocji zdrowia;

-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

-promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

-działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

-działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

-działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

-działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

-nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

-wypoczynku dzieci i młodzieży;

-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

-turystyki i krajoznawstwa;

-upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

-ratownictwa i ochrony ludności;

-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

-upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

-działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

-promocji i organizacji wolontariatu;

-pomocy Polonii i Polakom za granicą;

-działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

-promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

-działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

-przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

-działalności wspomagającej technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym w pkt 1-30.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-diagnozowanie potrzeb środowiskowych oraz opracowywanie i prowadzenie programów dostosowanych do tych potrzeb,

-wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, fizyczne oraz wyrównujących szanse społeczne ludzi,

-działalność wspomagającą rozwój świadomości społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności uzależnieniom oraz przemocy,

-organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej w szerokim rozumieniu,

-inicjowanie, konsultowanie, opracowywanie i prowadzenie programów promocji i ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych, profilaktycznych itp.

-współpracę z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi oraz fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami samorządowymi,

-zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek związanych z działalnością statutową stowarzyszenia,

-działania związane z diagnozą, terapią, profilaktyką, poradnictwem w zakresie promowania i ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego, rozwojem jednostki ludzkiej oraz wspieraniem jej w sytuacjach trudnych,

-promocję i organizację wolontariatu,

-działalność szkoleniową oraz organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów itp. 

-wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

-propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,

-organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek i tworzenie kadr dla tych celów,

-prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia,

-współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności integrującej członków,

-realizację wszelkich programów i projektów służących wdrażaniu działań statutowych stowarzyszenia.

§ 10

Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia odbywać się będzie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

Działalność gospodarcza

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 12

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

§ 13

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg PKD):

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach

47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami

58.11.Z – wydawanie książek

58.14.Z- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza

63.12.Z – działalność portali internetowych

70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

72.20.Z- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych

73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej

82.30.Z- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z –pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.Z – pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z – działalność wspomagającą edukację

86.21.Z – praktyka lekarska ogólna

86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna

86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D – działalność paramedyczna

86.90.E–pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana

88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§ 14

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają Zarządowi. Decyzję o powołaniu zakładu i jego kierowaniu jak i odwołaniu podejmuje Zarząd. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów, a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 16

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie tworzą członkowie:

-Członkowie zwyczajni

-Członkowie honorowi

-Członków wspierający

§ 17

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która złożyła pisemną deklarację o gotowości przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych. Przyjmowanie członków zwyczajnych należy do kompetencji Zarządu.

§ 18

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego:

Członek zwyczajny ma prawo:

-Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia.

-Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia.

-Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.

-Zgłaszania wniosków odnośnie działalności stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

-Brania udziału w działalności stowarzyszenia i w realizacji jego celów.

-Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

-Przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

-Regularnego opłacania składek.

§ 19

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana realizacją zadań Stowarzyszenia, która deklaruje pomoc rzeczową bądź merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 20

Prawa i obowiązki członka wspierającego:

-Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

-Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

-Osoby prawne będące członkami wspierającymi reprezentowane są przez swych pełnomocników.

 

§ 21

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności statutowej Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 22

Prawa i obowiązki członka honorowego:

-Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, poza biernym i czynnym uczestnictwem w wyborach do władz stowarzyszenia.

-Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

-Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego statutu.

§ 23

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

-dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;

-wykluczenia przez Zarząd na podstawie Uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia, w sposób rażący naruszył zasady statutowe, uchwały i postanowienia władz lub zalega z opłacaniem składek co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;

-utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

-śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 24

Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

-Walne Zebranie Członków

-Zarząd

-Komisja Rewizyjna

§ 26

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 28

Kadencja wszystkich wybieralnych władz trwa 4 lata. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 29

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz
  w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

 4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia (pisemnie, telefonicznie i/lub drogą e-mailową) członków Stowarzyszenia co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 6. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki, z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej
  ¼ liczby członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej

 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty otrzymania wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 10. Podjęcie uchwał dotyczących: zmiany Statutu, odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności więcej niż połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. decydowanie o kierunkach działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  3. uchwalanie zmian w Statucie;

  4. udzielanie absolutorium dla Zarządu;

  5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

  6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

  11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

  12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 30

Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 4 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza i członka Zarządu.

 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Do zadań Zarządu należy :

  1. realizacja celów Stowarzyszenia;

  2. informowanie o terminie, porządku i miejscu Walnego Zebrania Członków;

  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

  4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

  5. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków;

  6. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu spadków, zapisów, obciążeń;

  7. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia;

  8. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,

  9. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  10. prowadzenie polityki zatrudnienia,

  11. ustalenie wysokości składek członkowskich;

  12. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów;

  13. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

  14. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
   i ruchomego;

  15. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 5. W sprawach nieuregulowanych Statutem decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków.

 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 8. Decyzje Zarządu zapadają w obecności więcej niż połowy jego członków, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 9. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

§ 31

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 2. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków.

 3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia nie pełniący żadnych funkcji w Zarządzie.

 4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
  Do zakresu jej działań należy:

  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

  2. ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;

  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;

  5. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
   w przypadku jego bezczynności;

  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
  w posiedzeniach Zarządu.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej, jako niezależnego organu kontroli i nadzoru, nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 7. Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 8. Posiedzenia Komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

Rozdział VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 32

Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie;

 2. wpływy ze zbiórek, imprez i ofiarności publicznej,

 3. darowizny, spadki, zapisy, lokaty, obligacje skarbowe i udziały;

 4. dotacje, subwencje i granty;

 5. dochody z posiadanego majątku;

 6. majątek ruchomy i nieruchomy;

 7. wpływy z działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 8. inne źródła przewidziane przepisami prawa.

§ 33

Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie działalności nieodpłatnej i gospodarczej wiąże się z wyodrębnieniem tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów, wyników każdej
z tych działalności z zachowaniem przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 35

Cały dochód z własnej działalności statutowej w tym z działalności gospodarczej oraz dochód z majątku Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 36

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw
i obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes, Wiceprezes, Skarbnik. Dla ważności oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz wykonywania czynności prawnych potrzebne są dwa podpisy z grupy wyżej wymienionych osób.

§ 37

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 38

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;

 3. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Wniosek o zmianę Statutu ma prawo zgłosić Zarząd, Komisja rewizyjna lub Walne Zebranie Członków.

§ 40

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 1/2 głosów na Walnym Zebraniu Członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 41

Sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia i przekazania majątku określa Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

Rozdział VIII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach i inne uregulowania prawne obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.